Er samarbetspartner
på fältet

Heltäckande inom geoteknik - Högteknologiska lösningar - Uppdateringar i realtid

Er samarbetspartner
på fältet

Heltäckande inom geoteknik - Högteknologiska lösningar - Uppdateringar i realtid

Geoteknisk undersökning

Är ditt företag i behov av en geoteknisk undersökning inför ett bygg- eller anläggningsprojekt? Då har du hittat rätt samarbetspartner! På DanMag är vi specialiserade på samtliga typer av geotekniska undersökningar och vi utför alltid våra uppdrag på ett engagerat och kvalitetssäkert sätt med uppdateringar i realtid.

Vi gör inga egna utredningar utan verkar endast som en extern fältresurs som företag kan anlita utifrån sina behov. Vi är flexibla och har möjlighet att ta oss an undersökningar av alla storlekar över hela landet. När du anlitar oss skräddarsyr vi en geoteknisk undersökning utifrån ditt företags behov, och vi uppfyller alltid våra kunders krav på kvalitet och ekonomi i projekten.

Kontakta oss idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med en geoteknisk undersökning!

Alla typer av geotekniska undersökningar

DanMag åtar sig alla typer av geotekniska undersökningar och har den utrustning och kompetens som behövs för att bedöma de tekniska egenskaperna hos jord och berg i ett område inför exempelvis anläggning av väg eller eller andra bygg- och anläggningsprojekt. Vi kan också utföra en lång rad andra geotekniska arbeten som exempelvis grundvattenundersökningar, inmätningar, pumpinstallationer för grundvattensänkning och diverse borrarbeten.

geoteknisk undersökning utrustning

Vi är resursstarka på både personal- och maskinsidan och har möjlighet att utföra geotekniska undersökningar och andra uppdrag över hela landet. Våra digitala, högteknologiska lösningar gör oss till en perfekt samarbetspartner när ditt företag behöver planera ett bygg- eller anläggningsprojekt och få all data på bordet på ett snabbt, effektivt och kvalitetssäkert sätt.

Kärnborrning

Kärnborrning kallas den process som involverar att borra hål för att ta upp ett prov av ett material under markytan. Metoden är inte bara begränsad till markytan, utan används också för att borra in i betong, tegel, asfalt och andra hårdytor.

Med kärnborrning tas långa cylinderformade kärnor upp med hjälp av en borrkrona, försedd med diamanter. Då det är ett mycket precist arbete måste noggrannhet säkerställas. Vi har alla nödvändiga verktyg och den erfarenhet som krävs för en noggrann undersökning.

Grundvattenundersökning

En grundvattenundersökning sker gärna med hjälp av kärnborrning. Vid processen extraheras en kärna av sediment och berggrund som i sin tur undersöks.

En annan metod är att ta prover från olika brunnar. Vattenprovet analyseras för att mäta kvalitet, mängd och koncentration av kemiska föreningar.

Med hjälp av tekniker som georadar, elektromagnetisk induktion och seismisk reflektion kan man också kartlägga grundvattnets djup och utbredning. Fördelen med dessa icke-invasiva metoder är deras låga miljöpåverkan.

Det finns många metoder att mäta grundvatten. Resultaten används i sin tur för att bestämma vattenmängd och kvalitet på vattnet. Att kartlägga våra grundvattenresurser har stor betydelse för vår tillgång till dricksvatten. Vill du ha grundvatten undersökt? Tveka inte att kontakta oss.

Brunnsborrning

Brunnsborrning är ofta ett komplext projekt som kräver avancerade verktyg och kunskap om geologi. Bygger du på en fastighet som inte är kopplad till det kommunala vattennätet, kommer du behöva bygga en brunn. Fördelen blir att man därmed inte behöver förlita sig på det kommunala vattnet eller externa leverantörer.

Beroende på tillgång och kvalitet på grundvatten under din fastighet krävs olika typer av brunnsbyggen. De vanligaste sorterna i Sverige är filterbrunnar, rörspetsbrunnar, bergborrade brunnar och grävda brunnar. Oavsett vilken sorts brunn som är relevant, har vi den kompetens och utrustning som behövs!

Geoteknisk undersökning - uppdatering i realtid, från fält till kontor

Vårt mål med varje projekt är att våra uppdragsgivare ska få en tjänst som är både tids- och arbetsbesparande. Våra digitala lösningar gör det möjligt att hela tiden uppdatera kunden med sonderingsdata och noteringar i realtid via molnet, vilket gör att de kan följa utvecklingen från kontoret allt eftersom undersökningen pågår. Det gör det betydligt lättare för våra kunder att snabbt fatta beslut utifrån nya data och att planera projektet löpande medan undersökningen fortfarande pågår. Givetvis kan alla data skickas i valfritt filformat för att passa kundens egna system.

Ett växande företag

Vi är ett företag som alltid siktar mot framtiden och vi utvecklar fortlöpande vår maskinpark för att kunna erbjuda ett så brett utbud av tjänster som möjligt. I nuläget har vi sex geotekniska maskiner i vår maskinpark och vi planerar för fler.

En av grundtankarna för bolaget är dock att vi ska fortsätta göra det vi är bäst på, att vara en resurs för fältarbete. Vi gör inga egna utredningar utan vill lägga allt fokus på utföra geotekniska arbeten på entreprenad. Det gör oss oberoende och låter oss behålla vårt fokus på att skapa skräddarsydda och optimala utredningar för våra kunder.

Miljöteknisk provtagning

När ett område behöver undersökas för att upptäcka spår i form av föroreningar efter exempelvis industriverksamhet gör man en miljöteknisk provtagning, som kan ligga till grund för fortsatt planering och fastslå om man till exempel behöver sanera marken.

Vi har all nödvändig utrustning för att göra en heltäckande miljöteknisk undersökning av jord, berg och vatten, inklusive tung borrigg, kannborrar, provtagningspumpar och båt med utrustning för provtagning i sjöar och i vattendrag. Vi monterar också grundvattenrör för att mäta grundvattennivå och för att undersöka mark under och omkring vattendrag.

Borrning för alla ändamål

Vi har ett flertal borrar och borriggar för både horisontella och vertikala borrarbeten. Vi utför kärnborrning för olika ändamål, som vattenförlustmätning inför exempelvis ett tunnelbygge. Vi erbjuder också borrning av både vatten- och energibrunnar, bergförankring och grundvattensänkning. Vi kan även utföra horisontell hammarborrning på sträckor upp till 50 meter under vägar och vattendrag för exempelvis ledningsdragningar och rörläggning.

Det självklara valet vid geoteknisk undersökning

Vi är heltäckande inom geotekniska provtagningar och ovanstående är bara några exempel på vad vi kan erbjuda våra kunder. Med oss får ditt företag en engagerad samarbetspartner som sparar både tid och arbete för er inför ert nästa projekt.

Vill du veta mer om hur vi arbetar och vad vi kan erbjuda, eller om du vill beställa en offert en på geoteknisk undersökning, tveka inte att kontakta oss. Använd gärna vårt smidiga kontaktformulär här på sidan så hör vi av oss så snart vi kan. Vi ser fram emot att höra av dig!

Geoteknisk undersökning – mer information

Syftet med en geoteknisk undersökning är att fastställa jord-, berg och grundvattenförhållanden. Genom att samla in relevant information om aktuellt område och samtidigt bestämma egenskaperna hos jord och berg så får man ett resultat.

Det finns flera olika anledningar till att genomföra en geoteknisk undersökning. I ett byggprojekt kan en undersökning fungera som underlag vid grundläggning och förstärkning, då den kan hjälpa till vid val av metod för dimensionering och teknisk lösning.

Vid andra tillfällen kan det handla om att göra en utredning av stabiliteten för att ta reda på om det finns några risker med markanvändningen, som exempelvis ras och jordskred. Hur detaljerad undersökningen är varierar beroende på hur marken ska användas.

Jordlagerföljd

Ett syfte med geotekniska undersökningar är att bestämma jordlagerföljd och jorddjup. Detta innebär att man undersöker vilka jordarter som finns på platsen som ska undersökas samt även dess fasthet och lagringstäthet.

Dessutom behöver grundvattennivån bestämmas i grov jord samt portrycksfördelningen i tät jord och finjord. Även bergnivån bestäms vanligen. När något ska byggas på eller i berg kan man behöva göra större och mer detaljerade undersökningar av berggrunden.

Hållfasthet

En annan egenskap som har stort vikt och måste bestämmas med en geoteknisk undersökning är jordens eller bergets hållfasthet. Med denna metod bestämmer man bland annat jordens respektive bergets bärighet.

Man kan även behöva bestämma jordens sättningsegenskaper (även kallat kompressionsegenskaper). När det är berg som undersöks är det dels det intakta bergets hållfasthet som ska bedömas samt hållfasthet och vattenförande egenskapet i sprickor och svaghetszoner.

Planering av geoteknisk undersökning

Innan en geoteknisk undersökning påbörjas är det en hel del som man måste tänka på. Här går vi igenom några av dessa saker.

Det är först och främst viktigt att inventera tidigare undersökningar på platsen och dess omgivningar genom att göra en så kallad arkivinventering.

All tillgänglig information om det aktuella området ska inventeras och värderas. Här är några av de dokument som behöver inventeras:

  • Topografiska kartor.
  • Gamla stadskartor.
  • Geologiska kartor inklusive beskrivningar.
  • Flygfoton över området.
  • Andra dokumenterade erfarenheter från området.

Bra med ett besök på platsen

Det är också rekommendabelt att besöka platsen som ska undersökas geoteknisk, detta gäller då inte minst om det inte går att få fram tillräckligt med information med hjälp av webbaserade karttjänster och liknande. Det är också viktigt att ta fram uppgifter om vilka ledningar, kablar och anläggningar under jord som finns på platsen. Dessutom ska markägare informeras om att en undersökning ska genomföras. Tillstånd från markägare behövs också.

Geoteknisk undersökning – information om skredrisk

En viktig del av geotekniska undersökningar är att undersöka om det finns risk för farliga jordsked. Här svarar vi på några vanliga frågor om detta.

Vad menas egentligen med skredrisk?

Det är ett uttryck som beskriver en kombination av sannolikheten att de ska ske ett skred och vilka konsekvenser det kan få. Är sannolikheten för skred stor och konsekvenserna för skador på viktiga byggnader, infrastruktur och framförallt människor, då räknas det som hög skredrisk.

Hur vet man var det är hög skredrisk?

Områden med hög skredrisk är markerade med rött på geologiska kartor. I dessa områden är det mycket viktigt att vara uppmärksam på tecken på markrörelser, erosion och liknande geologiska fenomen. Det är de områden med störst skredrisk som har det största utredningsbehovet.

Bor många i områden med hög skredrisk?

Vissa områden är mer bebyggda längs vattendrag, där risken för skred ofta är större. Det finns därför såväl tätbebyggda områden, naturområden som jordbruksområden som har stor skredrisk.

Är det stor risk att byggnader och infrastruktur påverkas vid skred?

Dagens klimatpåverkan innebär att sannolikheten för skred ökar. Detta innebär förstås att det är speciellt viktigt att omgående göra en detaljerad geoteknisk undersökning med inriktning på att fördjupa kunskapen om områdets stabilitet.

Riskerar människor att förolyckas eller skadas vid skred?

Det är mycket ovanligt att människor omkommer vid skred i Sverige, och även olyckor förekommer relativt sällan. Men det är svårt att beräkna exakt hur stora dessa risker är.

Hur påverkar klimatförändringarna skredrisken vid vattendrag?

Klimatförändringar kan på sikt leda till mer nederbörd som i sin tur ger högre vattenflöden. Detta ökar i sin tur erosionen på botten av vattendraget och i dess slänter. Även ökad markavrinning och högre grundvattentryck kan bli en följd när nederbörden ökar över tid. Dessa faktorer kan påverka skaderisken i vissa områden.

Allt inom geoteknisk undersökning